Program działalności

Aktualnie realizowana w Unii Europejskiej idea otwartego nieba i swobodnego latania również w naszym kraju  będzie dynamizować rozwój małego lotnictwa.

 

Stosowanie nowych technologii w budowie statków powietrznych oraz wykorzystanie nowoczesnej techniki w komunikacji i nawigacji lotniczej tworzy nową jakość ich użytkowania.

 

Motoszybowiec turystyczny, to kategoria statku powietrznego najbardziej bezpiecznego, a przy tym ekonomicznego i ekologicznego, szczególnie odpowiednia dla edukacji i turystyki lotniczej.

 

Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe, organizacja społeczna, propagując idee turystyki i edukacji motoszybowcowej, pragnie wzbogacić polskie tradycje lotnicze o nowe wartości.

 

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MOTOSZYBOWCOWEGO

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§ 1.

POLSKIE STOWARZYSZENIE MOTOSZYBOWCOWE, zwane dalej „Stowarzyszeniem?, jest dobrowolną, samorządną organizacją osób realizujących ideę motoszybowcowej edukacji i turystyki lotniczej.

 

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

 

§ 5.

Stowarzyszenie ma emblemat, flagę i proporzec oraz używa pieczęci, ubiorów i odznak organizacyjnych. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 6.

1.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych założeniach programowych.

2.   Stowarzyszenie prowadzi działalność lotniczą w zakresie edukacji i turystyki lotniczej.

3.   Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ  2

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7.

Stowarzyszenie powołane zostało do realizacji następujących celów:

 1. upowszechnianie idei motoszybowcowej edukacji lotniczej i turystyki motoszybowcowej;
 2. stwarzanie warunków do uprawiania turystyki motoszybowcowej przez członków Stowarzyszenia;
 3. wspieranie inicjatyw, szkolenia i działalności lotniczej dzieci i młodzieży;
 4. rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie, jako składnika edukacji narodowej;
 5. działanie na rzecz gospodarki, obronności i kultury narodowej, wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego i współpracy międzynarodowej;
 6. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa innowacyjnego;
 7. integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa, pielęgnowanie tradycji lotniczych;
 8. stwarzanie warunków integracji osób niepełnosprawnych poprzez turystykę motoszybowcową;
 9. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych związanych ze sportem lotniczym;
 10. prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej i popularno-naukowej w dziedzinie lotnictwa;
 11. koordynacja i wspieranie działalności statutowej jednostek terenowych Stowarzyszenia;
 12. pielęgnowanie chlubnych tradycji lotnictwa polskiego.

 

§ 8.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

 1. pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie działalności i realizację celów statutowych;
 2. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

– działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);

– pozaszkolne formyedukacji z zakresunauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53 Z);

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

– działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);

– wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z);

– naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z);

 1. zakup i utrzymanie sprzętu i osprzętu lotniczego;
 2. utrzymanie lotniska/ lądowiska/ pola wzlotów/ innego miejsca startów i lądowań;
 3. zapewnienie i utrzymanie innych środków materialnych niezbędnych do bezpiecznego latania motoszybowcowego;
 4. organizację obsługi latania motoszybowcowego;
 5. organizację akcji i imprez popularyzujących turystykę i rekreację motoszybowcową;
 6. inspirowanie i wspieranie postępu naukowo-technicznego i twórczości artystycznej w dziedzinie lotnictwa;
 7. organizowanie i udział członków Stowarzyszenia w naradach, zjazdach i konferencjach związanych z lotnictwem;
 8. współpraca z organami administracji cywilnej i wojskowej w sprawach będących przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia;
 9. wystąpienia do władz i instytucji popierające inicjatywy i wnioski organizacji lotniczych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 10. inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową Stowarzyszenia;

m. upowszechnianie wiedzy o lotnictwie, kultywowanie tradycji lotniczych, kształtowanie postaw etycznych członków Stowarzyszenia;

 1. pielęgnowanie pamięci o zmarłych ludziach polskiego lotnictwa.

§ 9.

1.  Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej swych członków. Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników.

2.  Do realizacji celów Stowarzyszenia są wykorzystywane środki finansowe  pozyskiwane z dochodów Stowarzyszenia, w tym z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. honorowych;
 3. wspierających;
 4. stowarzyszonych.

2.   Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, a także osoba prawna.

3. Członkiem Stowarzyszenia może być zarówno cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie Polski, jak i niemający miejsca zamieszkania na terenie Polski.

4.   Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne pragnące czynnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia.

5.   Członkiem honorowym mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju lotnictwa i edukacji lotniczej.

6.   Członkiem wspierającym mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne, które popierają działalność Stowarzyszenia i zadeklarują świadczenia na jego rzecz.

7.   Członkami stowarzyszonymi mogą zostać osoby fizyczne, które zamierzają realizować cele statutowe Stowarzyszenia bez obowiązku uiszczania składek członkowskich.

 

§ 11.

1.   Członkowie zwyczajni przyjmowani są decyzją Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.

2.   Członkami zwyczajnymi z mocy Statutu zostają Założyciele Stowarzyszenia.

3.   Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków.

4.   Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnego porozumienia podpisanego przez przedstawiciela Stowarzyszenia i przedstawiciela kandydata na członka wspierającego, określającego zobowiązania stron oraz czas obowiązywania porozumienia.

5.   Członkowie stowarzyszeni przyjmowani są decyzją Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.

 

§ 12.

1.   Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:

a.   realizować cele statutowe Stowarzyszenia;

b.   brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia;

c.   przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia oraz godnie reprezentować lotnictwo polskie;

d.   opłacać składki członkowskie.

2. Nieopłacenie co najmniej pięciu składek powoduje zawieszenie członka w prawach członkowskich. Przywrócenie praw następuje automatycznie po opłaceniu zaległych i bieżących składek.

3.   Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

a.   uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w szczególności w zebraniach i spotkaniach, zgodnie z postanowieniami Statutu;

b.   korzystać z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia zgodnie z regulaminami i zasadami ich użytkowania;

c.   zgłaszać postulaty i wnioski władzom Stowarzyszenia;

d.   wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

e.   nosić ubiór i odznaki organizacyjne.

4.   Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

5.   Członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia:

a.  osoby fizyczne mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

b.   osoby prawne mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela  oraz mogą zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań; nie posiadają jednak biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

6.   Członkowie wspierający mają obowiązek:

a. propagować cele statutowe Stowarzyszenia;

b. regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

7.   Członkowie stowarzyszeni posiadają uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz oraz prawa głosowania na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

a. śmierci członka,

b. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Prezesowi Zarządu,

c. wykluczenia ze Stowarzyszenia,

d. utraty praw publicznych

e. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

ROZDZIAŁ 4

Zasady działania Stowarzyszenia

§ 14.

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje:

a. władze Stowarzyszenia;

b. jednostki terenowe.

2. Stowarzyszenie może organizować jednostki terenowe, służące realizacji jego zadań statutowych.

3. Regulaminy jednostek terenowych uchwala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 15.

1.   Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2.   Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie członkami innych władz tego Stowarzyszenia.

3.   Członkami komisji rewizyjnej mogą być tylko osoby nie będące pracownikami Stowarzyszenia.

4.   Uchwały władz Stowarzyszenia podejmuje się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. Na żądanie większości uprawnionych do głosowania, podjęcie uchwały może odbyć się w głosowaniu tajnym.

 

ROZDZIAŁ 5

Władze Stowarzyszenia

§ 16.

1.   Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

b. Zarząd;

c. Komisja Rewizyjna;

d. Sąd Koleżeński.

2.   Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być wybierani ponownie.

3.   Wybór władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym.

4.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i osobowych zapadają bezwzględną większością głosów. W pozostałych sprawach uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 17.

1.   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd, zawiadamiając o tym członków na 30 dni przed terminem Zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie powinno określać termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania. Zawiadomienie powinno być również opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3.   Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 2 lata.

4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:

a. z własnej inicjatywy;

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c. na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.

5.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18.

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

a.   uchwalanie głównych programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia;

b.   wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

c.   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

d.   uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu;

e.   podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia;

f.    nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia;

g.  podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego;

h.              podejmowanie uchwał w postępowaniu odwoławczym o ukaraniu naganą lub zawieszenia członka Stowarzyszenia;

i      podejmowanie na wniosek Sądu Koleżeńskiego uchwał w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia;

j.    rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§ 19.

1.   Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej – liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ważne są bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.

2.   W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 20.

1.   W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

a. Prezes Zarządu Stowarzyszenia;

b. jeden lub dwóch Wiceprezesów Zarządu;

c. Sekretarz Zarządu;

d. Skarbnik;

e. Członkowie Zarządu w przypadku gdy łączna liczba członków Zarządu jest większa niż cztery.

2.   Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia.

3.   Pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia w liczbie parzystej nie mniejszej niż 4 i nie większej niż 8.

4.              Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie: Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu i Skarbnika. W przypadku gdy łączna liczba członków Zarządu jest większa niż cztery Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie dwóch Wiceprezesów.

5.   Sekretarz Zarządu może być pracownikiem Stowarzyszenia. Kieruje on pracą Biura Zarządu Stowarzyszenia.

6.   Biuro Zarządu Stowarzyszenia tworzy się z osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu w celu realizacji uchwał Zarządu Stowarzyszenia. Liczebność, strukturę i regulamin organizacyjny biura określa Zarząd Stowarzyszenia.

7. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, z tym że do nabywania i zbywania praw majątkowych, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie Prezesa wraz z jednym z Wiceprezesów lub Skarbnikiem.

 

§ 21.

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

§ 22.

Dla ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność ponad połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu lub jednego Wiceprezesa Zarządu.

 

§ 23.

1.   Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2.   Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a.   realizowanie zapisów Statutu i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

b.   kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

c.   podejmowanie działań służących realizacji celów Stowarzyszenia;

d.   zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków i dotacji, zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia;

e.  sporządzanie preliminarza budżetowego i bilansu rocznego Stowarzyszenia;

f.   ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;

g.   powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych Stowarzyszenia, takich jak kluby i koła specjalistyczne w środowiskach pracy, nauki, w miejscach zamieszkania oraz szkołach, z uwzględnieniem zainteresowania chętnych;

h.   ustalanie zasad gospodarowania środkami materialnymi w jednostkach terenowych Stowarzyszenia;

i.    wybór ze swego grona Prezesa Zarządu Stowarzyszenia w przypadku zwolnienia stanowiska między Walnymi Zebraniami; kadencja tak wybranego Prezesa trwa do najbliższego Walnego Zebrania;

j.    rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i informowanie tej komisji o ich realizacji;

k.   powoływanie i odwoływanie dyrektorów jednostek terenowych, a także ustalanie ich wynagrodzeń;

l.    zatwierdzanie regulaminów Zarządu, biura i jednostek terenowych;

m.     nadawanie odznak honorowych, dyplomów, nagród i innych wyróżnień;

n.   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia;

o.   podejmowanie decyzji o przyjęciu członka zwyczajnego oraz członka stowarzyszonego;

p.   przyjmowanie członków wspierających na podstawie pisemnego porozumienia.

 

§ 24.

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

3.   Zawieszenie członka Zarządu Stowarzyszenia nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

4.   Na miejsce usuniętego członka Zarządu Stowarzyszenia, lub na okres zawieszenia członka Zarządu wchodzi członek Stowarzyszenia, który podczas wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia uzyskał kolejno największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej osoby wyboru brakującego członka Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5.   Liczba uzupełnionych członków Zarządu Stowarzyszenia nie może przekroczyć 1/3 składu.

 

§ 25.

1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

2.   Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 i maksimum 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3.   Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.   Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5.   Do czynności Komisji Rewizyjnej należy m.in.:

a.   przeprowadzanie okresowej kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;

b.   wydawanie zaleceń pokontrolnych w wypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia;

c.   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;

d.   stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

e.   występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, lub o zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w wypadku stwierdzenia działań Zarządu Stowarzyszenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia.

6.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 26.

1.              Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2.              Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

3.   Zawieszenie członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

4.              Na miejsce usuniętego członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub na okres zawieszenia członka Komisji Rewizyjnej wchodzi członek Stowarzyszenia, który podczas wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia uzyskał kolejno największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej osoby wyboru brakującego członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5.   Liczba uzupełnionych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może przekroczyć 1/3 składu.

 

§ 27.

1.              Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z minimum 3 członków. Liczbę członków Sądu Koleżeńskiego ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2.   Sąd Koleżeński Stowarzyszenia wybiera spośród swoich członków;

a. Przewodniczącego,

b. Zastępcę Przewodniczącego,

c. Sekretarza.

3.              Do członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia postanowienia §26 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 28.

Do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia należy rozpatrywanie, w co najmniej trzyosobowych zespołach orzekających, spraw i orzekanie o odpowiedzialności organizacyjnej członków Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Skład orzekający podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.

 

§ 29.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia jest najwyższą instancją wewnętrzną Stowarzyszenia w sprawie wykładni Statutu Stowarzyszenia.

 

§ 30.

1. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego oraz tryb postępowania przed tym Sądem określa regulamin  Sądu Koleżeńskiego. Regulamin uchwala Sąd Koleżeński.

2.  Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeby.

3.   Sąd Koleżeński składa na każdym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia sprawozdanie ze swojej działalności.

 

ROZDZIAŁ 6

Wyróżnienia i kary

§ 31.

1. Członkowie Stowarzyszenia, za aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, mogą być wyróżniani dyplomami uznania i odznakami honorowymi.

2.   Zasady wyróżniania oraz wzory odznak i wyróżnień ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 32.

1.   W wypadku naruszenia postanowień Statutu lub uchwał  Władz Stowarzyszenia Sądowi Koleżeńskiemu Stowarzyszenia przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
a. upomnienia;
b. nagany;
c. zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 1 roku;
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o wykluczenie członka Stowarzyszenia.

2.  Decyzja Sądu Koleżeńskiego o nałożeniu kary upomnienia jest ostateczna. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego o nałożeniu kary nagany lub zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia ukaranemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ 7

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 33.

1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa majątkowe.

2.  Na fundusze Stowarzyszenia składają się w szczególności:

a.   składki członkowskie;

 1. dochody z organizowanych imprez i szkolenia lotniczego;
 2. dochody osiągane z działalności gospodarczej;
 3. dochody z majątku własnego;
 4. dochody z ofiarności społecznej;
 5. dotacje;
 6. darowizny, zapisy i spadki.

3. Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie będą w całości przeznaczane na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ 8

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej – liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 35.

1.   Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej – liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu.

 

ROZDZIAŁ 9

Postanowienia końcowe

§ 37.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 

 

 

Poznań, dnia 10 lutego 2011r.

Zobacz także

Motoszybowce
Kwartalnik
O stronie
Lotnisko macierzyste
Kontakt
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań

Ryszard Andryszczak – Prezes Zarządu
tel. +48 501 208 980

Ryszard Kędzia – Wiceprezes Zarządu
tel. +48 602 282 640

POLSKIE STOWARZYSZENIE MOTOSZYBOWCOWE
im. Antoniego KOCJANA

KRS: 0000387624, NIP: 782-25-36-871
NR KONTA: 39 1090 1359 0000 0001 1909 8109

© 2024 | Copyright by Motoszybowce.pl
Polityka prywatności