p.n. CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII LOTNICZYCH

Aglomeracji Poznańskiej

 

Spotkanie odbyło się w dniu 07.09.2011 o godzinie 14.00

w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Biernat

62-023 Gądki, ul. Poznańska 3

Plan spotkania:

  1. Przywitanie gości – Prezes PSM.
  2. Wystąpienie Wiceprezesa PSM – inż.  Ryszard KĘDZIA.
  3. Wystąpienie Prezesa PSM – prof. dr hab. Waldemar RATAJCZAK.
  4. Panel dyskusyjny uczestników spotkania.
  5. Zapoznanie z topografią proponowanego terenu pod CTTL.
  6. Podpisanie protokołu spotkania.
  7. Obiad i spotkanie towarzyskie.

 zebanie1

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Starosty Poznańskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Burmistrza Gminy Kórnik, Międzynarodowych Targów Poznańskich, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, oraz Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego.

Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków rozwoju przedsięwzięć w zakresie lotnictwa ogólnego w aglomeracji poznańskiej.

Aglomeracja poznańska i miasto Poznań; mimo posiadania, niemal w granicach miasta, 4 /czterech/ obiektów lotniskowych; jest pozbawiona perspektyw rzeczywistego rozwoju małego lotnictwa tzw. GA (General Aviation).

Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego, systematycznie zabudowywane okalającymi je osiedlami domków jednorodzinnych, oraz ujęte w kleszcze trójkąta linii kolejowych z ich trakcją elektryczną; staje się niebezpieczne dla wykonywania coraz większej liczby operacji lotniczych.

Lotnisko komunikacyjne Ławica, wobec gwałtownie rozwijającego się ruchu lotniczego tanich linii i ich placówek, wobec deficytu powierzchni lotniskowej; w praktyce, raczej niechętnie realizuje obsługę małego lotnictwa / wysokie opłaty lotniskowe  i niekiedy, wręcz opresyjne procedury/.

Doskonałym położeniem komunikacyjnym w stosunku do centrum miasta i jego instytucji administracyjnych, uczelnianych, biznesowych i wystawienniczych charakteryzuje się obiekt lotniskowy Air Port- Biernat Lądowisko Żerniki- Gądki.

Niestety, posiada on poważne niedostatki w postaci zbyt krótkiego pasa startowego ( tylko 618 m ), leżącego niemal prostopadle do kierunku najczęściej wiejących wiatrów. Nie sprzyja to bezpieczeństwu wykonywania startów i lądowań przez lekkie statki powietrzne.

Rozbudowa tego obiektu lotniskowego,  w celu wydłużenia istniejącego pasa startowego, oraz wybudowania pasa leżącego w osi przeważających wiatrów, pozwoliłoby na stworzenie niemal doskonałej bazy dla rozwoju poznańskiego małego lotnictwa.

Powstaniem takiego obiektu żywo zainteresowane są poznańskie uczelnie i ich kluby lotnicze. Możliwe byłoby, powstanie zaplecza hangarowo- sprzętowego dla specjalności lotniczych tych uczelni, oraz lotniczej bazy dydaktycznej tych specjalności.

Międzynarodowe Targi Poznańskie będące największym w Polsce Centrum Wystawienniczym z ponad 80 imprezami targowymi w roku, do tej pory nie organizuje targów branży lotniczej, m.in. z powodu braku realnych warunków zaplecza lotniskowego.

Powstanie takiego obiektu lotniskowego, oddalonego o około 10 km, niemal w linii prostej, wzdłuż drogi krajowej S11, umożliwi realizację ekspozycji sprzętu lotniczego w doskonałej komunikacji z centrum wystawienniczym Targów Poznańskich.

Innym wielkim zainteresowanym takim obiektem lotniskowym; to środowiska biznesowe branży lotniczej, od produkcyjnych , obsługowych, po branżę turystyki lotniczej z wykorzystaniem lekkich statków powietrznych.

W Europie, rodzi się duże zapotrzebowanie, na wykorzystywanie w gospodarkach narodowych bezpilotowych statków powietrznych, latających autonomicznie w strefach kontrolowanych.

Edukacja personelu prowadzenia operacji lotniczychtakich statków powietrznych też może być jednym z istotnych obszarów działalności lotniczej w przyszłości.

W ostatnich miesiącach, powstało jako organizacja pożytkupublicznego Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe, wyrażające dążenia osób i instytucji do stworzenia nowych warunków rozwoju edukacji lotniczej, produkcji nowoczesnych technologicznie, lekkich statków powietrznych, opracowania i wdrożenia ekonomicznych i ekologicznych metodyk i programów szkolenia lotniczego oraz stworzenia oferty bezpiecznej turystyki lotniczej.

Do grona założycieli Stowarzyszenia należą poznańscy naukowcy i nauczyciele akademiccy,  konstruktorzy i producenci motoszybowców, instruktorzy i dydaktycy szkolenia lotniczego, operatorzy lotniczych organizacji szkoleniowych i obsługowych, przedsiębiorcy i producenci wyposażenia techno-dydaktycznego, silnikowych zespołów napędowych, producenci instalacji zasilania alternatywnego zespołów napędowych, organizatorzy i użytkownicy lądowisk.

Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe stanowi poważny potencjał intelektualny i organizacyjny dla realizacji takiego przedsięwzięcia. Tylko ta grupa,  założycieli Stowarzyszenia dysponuje aktualnie; 6 szt. motoszybowców i ponad 20 szt. lekkich statków powietrznych różnych typów.

W opinii  Stowarzyszenia, oczekiwaną dynamikę rozwoju General Aviation w naszym regionie może uruchomić jedynie przedsięwzięcie o większym zakresie organizacyjnym w formie parku technologii lotniczych.

mapa1 

Nieruchomości gruntowe proponowane pod rozbudowę obiektu lotniskowego, oraz realizację projektu parku technologii lotniczych to nieruchomości gruntowe Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, oznaczone jako działki nr 31/39 i 29/13 obręb Żerniki. Są to ziemie klasy IV, V i VI, a znaczna ich część, to nieużytki rolne.

Według oceny Stowarzyszenia; teren ten, przez aktualnego dzierżawcę nie jest uprawiany zgodnie z zasadami produkcji rolnej.

Miejscowy plan zagospodarowania przeznacza te nieruchomości na usługi komercyjne, oraz terminal parkingowy terenów MTP.

Proponowane przedsięwzięcie winno być pożytku publicznego i mieć charakter publiczno-instytucjonalny z konsekwentnie realizowanym zakresem statutowym swej działalności.

Aktualnie ma miejsce opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przez pracownię Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Lotnisko macierzyste

biernatyAirport Biernat

62-023 Gądki
ul. Poznańska 3
info@airport-biernat.pl
tel. +48 609 121 626
rezerwacje +48 697 977 356

Znajdź na mapie »

© Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego KOCJANA